equinor | Polenergia

Akcjonariusze

Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego: 2 864 930,00 zł, wpłacony w całości.

Jedyny akcjonariusz: MFW Bałtyk I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza nr 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806866, REGON 384522086, NIP 7010948129.