equinor | Polenergia

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla MFW Bałtyk I złożony!

Po wykonaniu niezbędnych prac badawczych i analitycznych oraz opracowaniu wymaganej dokumentacji, spółka realizująca projekt MFW Bałtyk I złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.  

Rozpoczęcie procedury związanej z uzyskaniem wymaganych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi kamień milowy w realizacji największego wspólnego projektu Equinor i Polenergii na Morzu Bałtyckim o mocy do 1560 MW. Złożenie wniosku dotyczącego MFW Bałtyk I możliwe było po przeprowadzeniu ponadrocznego, kompleksowego przedinwestycyjnego programu badań środowiska morskiego. Wraz z wnioskiem została przekazana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia oraz inne załączniki wymagane prawem na etapie ustalania zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Zdjęcie: MEWO